Obtenir le plugin Flash Playeur sur le site d'adobe.
Bescherming tegen knaagdieren en insecten.
Protection contre rongeurs et insectes.
Protection against rodents and insects.
  

Ecoserv is gespecialiseerd in preventie en bestrijding van ongedierte, meer bepaald in het verdelgen van knaagdieren (ratten, muizen, ...), kruipende insecten (mieren, kakkerlakken, pissebedden, vlooien, ...) en vliegende insecten (vliegen, motmuggen, wespen, muggen, ...).

Wij zijn gevestigd te Vilvoorde in Vlaams Brabant, maar Ecoserv levert uiteraard diensten over heel het land; zo zijn we reeds actief in onze eigen streek, Vlaams Brabant en Brussel, maar ook in Antwerpen, Limburg, Oost Vlaanderen, West Vlaanderen en in het Waalse gewest zijn we eveneens alom tegenwoordig.

 

Ecoserv is specialist in :

 

     1. de bestrijding van knaagdieren (ratten en muizen)

U heeft als bedrijf, overheidsdienst, horeca-uitbater, of privépersoon een probleem met ratten of muizen ? We leggen u kort uit hoe we tewerk gaan voor de oplossing van uw ratten- en/of muizenprobleem.

Zonder al te veel administratieve rompslomp komt één van onze specialisten bij u langs om een diepgaande inspectie uit te voeren.

Hij zoekt dan naar sporen van ratten of muizen (uitwerpselen, aangebrachte schade) en naar de toegangswegen die de ratten of muizen benutten. Nadat u een vrijblijvende prijsofferte heeft gekregen voor de bestrijding van aanwezige ratten of muizen en nadat u uw akkoord heeft gegeven, kunnen wij overgaan tot de tweede stap van uw oplossing : het uitroeien van de ratten en de muizen.  Dit gebeurt door middel van het plaatsen van lokazen op strategische plaatsen, uiteraard met inachtneming van de geldende veiligheidsnormen.  Het product dat in de lokaasdozen geplaatst wordt is afhankelijk van de omstandigheden, doch wij werken enkel met goedgekeurde producten, erkend door de bevoegde Ministeries.

U heeft nog geen probleem met ratten en muizen, maar u wil uw werkplek of woonhuis preventief beschermen ? Ook dan staan wij voor u klaar, Ecoserv voert eveneens een diepgaande inspectie uit, en aan de hand van die bevindingen worden de lokazen voor ratten en muizen op risicovolle plaatsen geplaatst.


2. de bestrijding van kruipende insecten (kakkerlakken, mieren, vlooien, pissebedden, zilvervisjes, wantsen, voorraadinsecten, kevers, mijten en teken)

Iedereen heeft het al meegemaakt, op de werkvloer of bij u thuis; bij de eerste warmte is er een explosie van insecten. Of het nu mieren zijn, kakkerlakken, vlooien of andere kruipende insecten, Ecoserv staat voor u klaar. Ook voor een insectenprobleem voeren wij een voorafgaandelijke inspectie uit die moet leiden tot de uiteindelijke oplossing van uw probleem. Ecoserv geeft de voorkeur aan een ecologische benadering, met een minimaal (of zonder) gebruik van chemische producten. Eerst zoekt Ecoserv naar sporen van de kruipende insecten (uitwerpselen, nestplaatsen, larven, levende of dode insecten, ...). Daarna kunnen we overgaan tot actie; de behandeling tegen kakkerlakken gebeurt door het aanbrengen van gel in spleten en kieren. Ter preventie en als detectie worden detectoren geplaatst op strategische plaatsen. Zo wordt een beginnende kakkerlakkenplaag onmiddellijk opgemerkt en kan er curatief opgetreden worden tegen de kakkerlakken. Voor de bestrijding van mieren en pissebedden bijvoorbeeld gaan we gebruik maken van een insecticide die door middel van en speciale spuitkop rechtstreeks in het nest aangebracht kan worden, maar ook hier wordt er product aangebracht in spleten en kieren. Wat de vlooien en wantsen aangaat, gebruiken we een contactinsecticide die tijdens een oppervlaktebehandeling verneveld wordt.

3. de bestrijding van vliegende insecten (alle vliegensoorten, muggen, wespen, motten en vliegende voorraadinsecten
Vliegende insecten zijn niet alleen zeer onaangenaam maar kunnen ook drager zijn van besmettelijke ziektes. Ecoserv combineert 4 bestrijdingsmiddelen, naargelang de aangetroffen problematiek. Wij verkiezen als eerste oplossing het gebruik van elektrische insectenverdelgers. Ecoserv beschikt over een uitgebreid gamma van elektrische vliegendoders, het merendeel van onze toestellen is voorzien van kleefplaten die alle soorten vliegen vangen, van huisvliegen over vleesvliegen tot fruitvliegen en motmuggen. Al onze vliegendoders zijn van uitstekende kwaliteit en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Naast het gebruik van deze elektrische vliegendoders is het soms aangeraden gebruik te maken van een 2e bestrijdingsmiddel tegen de vliegen en ander vliegend ongedierte; op vochtige en warme plaatsen, bijvoorbeeld onder frigo's of fornuizen, in en rond vuilniscontainers, leggen de vliegende insecten hun eitjes, en op deze plaatsen vernevelen we een insecticide. In bepaalde lokalen (waar zeker geen voeding is blootgesteld) maken we gebruik van de programmeerbare verstuiver. Deze is zeer doeltreffend in ruimtes waar bijvoorbeeld leeggoed gestapeld wordt; de aanwezigheid van fruit- of azijnvliegjes vermindert zienderogen. Tot slot en als hulpmiddel maakt Ecoserv gebruik van detectiemiddelen en feromoonvallen, voornamelijk als hulpmiddel ter bestrijding van motten en sommige voorraadinsecten.

 

 

Ecoserv heeft niet alleen, zoals hierboven uiteengezet, een standaardprocedure voor de bestrijding van ongedierte zoals ratten, muizen en kakkerlakken, wij richten ons eveneens specifiek naar diegenen die onderworpen zijn aan normeringen zoals daar zijn HACCP, BRC en AIB en voor wie dus een preventieplan voor ongediertebestrijding noodzakelijk is.  Voor deze bedrijven of diensten hebben wij twee beheerssystemen ontwikkeld die volledig voldoen aan de geldende normering van HACCP, BRC en AIB;

Deze beheerssysteem inzake de preventie en bestrijding van ongedierte zijn flexibel en aangepast aan de specifieke noden van ieder bedrijf.  Ecoserv identificeert de aanwijzingen van de aanwezigheid van ratten, muizen en/of kakkerlakken, we beschrijven de risico's in de directe omgeving en stellen maatregelen op door gebruik te maken van een opvolgingssysteem dat beantwoordt aan de Europese en Belgische wetgeving.  

 

 

  1. Ecoserv Audit System (E.A.S.) - preventieplan ongediertebestrijding
    Het Ecoserv Audit System is onze papieren versie en bestaat uit een geschreven activiteitenrapport.

 

Doel : Zoeken naar sporen van aanwezig ongedierte zoals bv. ratten, kakkerlakken of muizen, ze identificeren, de risico's voor de directe omgeving omschrijven en opstellen van de te nemen maatregelen en dit met een beheerssysteem dat volledig beantwoordt aan de HACCP, BRC en AIB normen.

Middelen : Een ad-hoc behandeling, in ongediertebestrijding, uitgevoerd door ervaren personeel, met het doel een gezonde en veilige omgeving te scheppen. Het nemen van preventieve maatregelen tegen ongedierte in samenspraak met de klant.  Opstellen van een schriftelijk activiteitenrapport waarin de toegepaste behandelingen tegen bv insecten of knaagdieren omschreven worden alsook de bekomen resultaten en de nog te nemen acties.  Bijstand van ECOSERV in het toepassen van de HACCP, BRC en AIB normen op het gebied van de ongediertebestrijding.

Werkmethodiek: Een overzicht van het te bestrijden ongedierte (ratten, muizen, kakkerlakken, mieren, ...) de frequentie van behandeling en de gebruikte materialen zoals lokazen voor knaagdieren, detectors voor insecten, ...).

Grondplan van de te behandelen lokalen met aanduiding en nummering van de geplaatste lokazen, detectors, vallen of ander materiaal. Nummering en datering van de geplaatste lokazen d.m.v. duidelijk aangebrachte plaatjes

Controletabel : Laat de technische medewerker van ECOSERV toe de genummerde lokazen makkelijk te lokaliseren en zijn bemerkingen te noteren.

Bezoekrapport : Schriftelijk rapport opgesteld door de technische medewerker van ECOSERV met vermelding van de plaatsbeschrijving en de te ondernemen acties door ECOSERV of de klant

Veiligheid & Bijstand : Veiligheidsfiches en erkenningattesten van onze producten worden eveneens afgeleverd.  ECOSERV staat u bij in het toepassen van de HACCP, BRC en AIB normen.

Conclusie : Een vlot beheerssysteem, aangepast aan de specifieke noden van elke onderneming en haar onmiddellijke omgeving.
Ecoserv est une société spécialisée dans la prévention et lutte contre les nuisibles plus particulièrement l'extermination des rats et souris, d'insectes rampants (fourmis, cafards, puces, cloportes, poissons d'argent) et d'insectes volants (mouches, guêpes, moustiques, mouchettes d'égouts)
Nous sommes situés à Vilvorde dans le Brabant Flamand mais effectuons tous nos services dans la Belgique entière.


Ecoserv est spécialisé :

1-Prévention des nuisibles (souris et rats)

Vous, en tant que société, organisme public, exploitant dans le secteur de l'horeca, privé, vous rencontrez un problème de souris ou rats ? Nous vous expliquons de façon concise notre méthode de travail pour résoudre le problème.
Sans trop de tracasseries administratives un de nos collaborateurs se rend sur place pour effectuer une inspection approfondie.
Il cherchera des traces de souris ou rats (excréments, dégâts créés) ainsi que les endroits de passage que les nuisibles utilisent. Après avoir reçu une offre de notre part pour la lutte des souris et/ou rats, et après avoir reçu votre accord, nous pouvons commencer la deuxième phase. L'extermination des souris et rats. Cela consiste par le placement d'appâts à des endroits stratégiques en tenant bien sur compte des normes de sécurité. Le produit placé dans les appâts est dépendant de l'environnement, et nous utilisons uniquement des produits approuvés par le Ministère de la Sante et de l'Hygiène.

Vous n'avez actuellement aucun problème mais vous voulez quand même vous protéger contre les rats et souris ? Nous sommes également prêts et âpres une inspection nous placeront les appâts aux endroits ad-hoc.


2-La lutte contre les insectes rampants (cafards, fourmis, puces, poissons d'argent, insectes de produits stockés, mites, scarabées)

Tout le monde a déjà vécu cette situation soit chez soi ou au bureau, dès l'apparition des premières chaleurs ces insectes se multiplient très vite. Que ce soit des fourmis, cafards, puces, ou autres insectes rampants, Ecoserv est à votre service. Aussi pour une problématique d'insectes nous inspectons minutieusement les lieux, ce qui doit nous amener à résoudre votre problème. Ecoserv donnera toujours la priorité a un traitement écologique avec ou sans l'utilisation de produits chimiques. Ecoserv cherche d'abord les traces d'insectes rampants (excréments, nids, larves, insectes vivants ou morts). Ainsi nous pouvons passer à l'action, le traitement contre les cafards se fait à l'aide de gels dans les fentes et fissures de l'endroit à traiter. De plus, des détecteurs sont placés aux endroits stratégiques dans le but de détecter une présence naissante d'insectes rampants, qui nous permettra d'agir de façon curative immédiatement.

Pour le traitement des fourmis ou poissons d'argent, nous employons un insecticide qui passera par une canule très étroite qui nous permettra d'atteindre le nid et nous utiliserons également la méthode de fentes et fissures. Pour les puces et autres nous utilisons une méthode de pulvérisation d'un insecticide de contact, sur la surface à traiter.


3-La lutte contre les insectes volants (toutes sortes de mouches, moustiques, guêpes, mouchettes, insectes de produits stockés volants)

Les insectes volants ne sont pas seulement gênants mais sont également porteurs de maladies infectieuses. Ecoserv combine 4 traitements différents en fonction de la problématique trouvée. Nous conseillons toujours en premier lieu l'utilisation de désinsectiseurs électriques. Ecoserv a une gamme étendue de ces appareils et la plupart de ceux-ci sont équipes de plaques de colle qui en combinaison avec les lampes UV attirent toutes sortes d'insectes volants allant des mouches à des mouchettes de fruit ou viande ou autres. Tous nos appareils sont d'excellente qualité, et approuvés par les organismes compétents. En combinaison avec ces appareils il est parfois conseillé d'utiliser un insecticide que nous pulvérisons dans les endroits humides et chauds, en dessous des fours ou frigos, ou autour des poubelles ou les insectes peuvent laisser leurs œufs. Dans certains endroits (uniquement en absence de matières alimentaires) nous utilisons un pulvérisateur programmable et automatique. Il est très efficace dans par exemple des stocks à vidanges, la quantité de drosophiles diminue à vue d'œil. Enfin Ecoserv utilise également des pièges à phéromone pour la destruction de mites et autres insectes de produits stockés.

Ecoserv n'a pas seulement comme expliqué ci-dessus une procédure standard de lutte contre les nuisibles, rats et souris, cafards, mais nous nous dirigeons également spécifiquement aux sociétés obligées de répondre aux normes HACCP, BRC, AIB qui se doivent d'avoir un plan préventif. Pour ces sociétés nous avons développé 2 systèmes qui répondent à toutes les normes HACCP, BRC, AIB.

Ces systèmes de gestion de prévention et traitement contre les nuisibles et autres sont à la fois flexibles et spécifiques a chaque type de société. Ecoserv identifie la présence de souris, rats cafards, les risques de développement dans l'environnement concerné et nous proposons les mesures à prendre en accord avec la législation en vigueur qu'elle soit Européenne ou Belge.

1-Ecoserv Audit System (E.A.S.) Plan de prévention pour la lutte contre les nuisibles.
Ces documents sont manuscrits et rapportent les activités effectuées. Le but est de chercher des traces de nuisibles comme les souris, rats, cafards, les identifier, de décrire les risques rencontrés et d'émettre les mesures à prendre en accord avec les normes HACCP, BRC, AIB ;
Les traitements sont effectués par du personnel agréé, qui a comme but de respecter un environnement sain et agréable pour tous. Toutes les mesures prises sont toujours faites avec l'accord du client. La création d'un document ou rapport écrit décrivant toutes les mesures prises ou a prendre lors des traitements ou des problèmes rencontres est synthétisé par nos soins. Nous conseillons également nos clients pour qu'ils obtiennent leur certification HACCP, BRC, AIB.

Méthode de travail : Un aperçu ou résume des nuisibles traités (souris, rats, cafards, fourmis) et la fréquence des traitements est rapporte ainsi que le type de produits utilisés, appâts, détecteurs, appareils désinsectiseurs, etc. Un plan des installations est fait avec identification des endroits où les appâts sont placés, leur numérotation ainsi que les dates de contrôle. Tout ceci est récapitulé dans des documents propres à Ecoserv. Notre technicien pourra alors facilement identifier les endroits où se trouvent les appâts, détecteurs ou appareils et ainsi faire son travail de façon professionnelle. De même les fiches techniques des produits utilisés sont remises au client.

En résume, un système de gestion facile qui répond aux normes de tout à chacun et de son environnement le plus proche.

 

ratten, muizen, kakkerlakken, mieren, vliegen, vlooien, motten, wespen, muggen, larven, ongedierte, bestrijden, plaag, nest, verdelgen, ontsmetten, ontratten, bestrijden, rattenplaag, rat, muis, kakkerlak, vlieg, mier, wesp, mot, mug larve, uitwerpselen ratten, uitwerpselen muizen, nesten, mierennest, wespennest, vliegenplaag, vleesvliegen, bestrijden van ongedierte, preventieplan, preventieplan ongediertebestrijding, beheerssysteem, HACCP, BRC, AIB, normen, rattenprobleem, muizenprobleem, oplossing, insecten, insect, kruipende insecten, vliegende insecten, Vlaams-Brabant en Brussel, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Wallonië, Waals Brabant, probleem met ratten of muizen, overheid, privé, horeca, industrie, schade,vrijblijvende prijsofferte, lokazen, lokaasdozen, veiligheidsnormen, werkvloer, thuis, levende of dode insecten, preventief bestrijden, preventief optreden, preventie, gratis inspectie en bestek, vlooien, wantsen, contactinsecticide, oppervlaktebehandeling, elektrische vliegendoders, toestellen met kleefplaten, vleesvliegen, huisvliegen, fruitvliegen, motmuggen, feromoonvallen, detectiemiddel, bestrijding van motten, bestrijding van ongedierte, preventieve maatregelen, frequentie van behandeling, grondplan met aanduiding en nummering van lokazen of detectors, nummering en datering van lokazen, acties door de klant, veiligheidsfiches en erkenning, toepassen van HACCP, AIB, en BRC normen, rats, souris, cafards, fourmis, mouches, puces, mîtes, guêpes, moustiques, larves, nuisibles, lutte, infestation, nid, désinfecter, désinsectiser, dératisation, prévention, devis gratuit, gratis bestek, free quote